زیباترین و جدیدترین جملات بزرگان

به گزارش وبلاگ دلند چت، جملات بزرگان سخنان و رهنمودهایی هستند که از بزرگان تاریخ روایت شده اند. سخنانی که می توانند انگیزه و مشوق هر فردی برای رسیدن به مقاصد و اهداف او باشند.

زیباترین و جدیدترین جملات بزرگان

مجموعه ای از زیبا از سخنان و جملات عظیمان

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید. جرج برنارد شاو

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مان

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

تنها علاج عشق ، ازدواج است . بوخوالد

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

انسان همان چیزی است که باور دارد . آنتوان چخوف

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

از کدامین وبلاگ دلند چت بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را دیدار کنیم؟ . فردریش نیچه

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

کسی که خوب فکر می نماید لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانی

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می شود و نه اضافه می شود . شیللر

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می شود، سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها را خواهند ساخت. ارد عظیم

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید درآن بگذرانم. کترینگ

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری. چیزی که از ما نیست نمی تواند افکار ما را مغشوش کند. هرمان هسه

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پروبلاگ دلند چت و وجدانی آسوده. کانت

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری . عظیممهر

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد. مثل اسکاتلندی

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

آنکه خودخواه است توان ستایشگری و مهرورزی ندارد او بسیار تنهاست. ارد عظیم

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

من واقعا فرمول دقیقی برای پیروزیت نمی شناسم ولی فرمول شکست را به خوبی می دانم و آن این است که سعی کنید همه را راضی نگه دارید. بیل کازبی

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بر روی زمین چیزی عظیمتر از انسان نیست و در انسان چیزی عظیمتر از فکر او. همیلتون

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

دانش به تنهائی یک قدرت است. فرانسیس بیکن

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر کوچکی نیست. نیچه

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن . ابراهام لینکلن

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر دیدار یک نوع رستاخیز. شوپنهاور

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت. آبراهام لینکلن

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد. روسو

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

هر اقدامی اگر عظیم باشد، ابتدا محال به نظر می رسد. کارلایل

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری. ارد عظیم

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو هستند. رابیندرانات تاگور

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم. آنتونی رابینز

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. موریس مترلینگ

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

روزهای سخت گام های آینده ما را استوارتر و تندتر می نماید. ارد عظیم

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

لبخند زن در دو موقع آسمانی و فرشته مانند است: یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم و دیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند. ویکتور هوگو

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند. توانگران از دوستی چیزی نمی دانند. موزارت

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسو

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم. آندره ژید

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. جانسون

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم. کارل یونگ

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اگر می خواهی کسی را عظیم کنی، پیوسته از او به دشمنی یاد کن. ارد عظیم

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

تنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود. آلبرت انیشتنپ

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است. علی شریعتی

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

عشق نور است که هرچه را در مسیرش قرار بگیرد - از جمله قلب ها را - از خود روشن می سازد. باربارا دی آنجلیس

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

مردان پیروز امروز ، بچه ها جسور دیروز بوده اند. دسراییلی

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم. شوپنهاور

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی نماید. اسکاول شین

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی. دی سلز

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

اگر به دنبال پیروزیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارو اکلینز

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

خشم با دیوانگی شروع می شود و با پشیمانی انتها می پذیرد. فیثاغورث

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است. گوته

منبع: setare.com

به "زیباترین و جدیدترین جملات بزرگان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زیباترین و جدیدترین جملات بزرگان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید